Pere IV, 345 08020 Barcelona

La performatividad de gènere a través de l'art Drag King

Projecte de recerca i experimentació artística La Escocesa 2021
Ken Pollet


Què és el drag king? Per què mai m'havia plantejat la seva existència, sent la figura de la drag queen tan coneguda? Si el drag és una eina de subversió i desnaturalització del gènere binari, desarollada des d'un lloc polític de dissidència LGTBI; per què el drag queen és tan popular i el drag king no es coneix gairebé res? Per què el concepte del ‘drag’ és sempre implícitament entès des de ‘el femení’?

Totes aquestes preguntes i moltes altres més, són la base de la meva recerca artística. Em porten a plantejar la pràctica drag king -la teatralització subversiva de les imatges i formes associades a ‘el masculí’- com una via creativa des de la qual abordar qüestions individuals i col·lectives sobre el gènere i el poder en la societat. Aquesta pràctica es converteix així en un dispositiu de transformació i resistència per a les dissidències sexuals i de gènere. Un dispositiu que opera a través de la celebració, el desig i la llibertat experimental amb el propi cos. Sent el drag una forma d'expressió que pertany políticament a la dissidència sexual i de gènere, es fa evident la necessitat de proveir a comunitats LGTBI infrarepresentades - bolleras, trans, no binaries, intersex…- de l'espai adequat per a prendre's la seva pròpia forma d'expressió i així empoderar-se col·lectivament. A través del drag king poden crear-se espais de trobada segurs que generin les xarxes de suport i cura tan necessàries en les nostres comunitats, així com que permetin la llibertat d'experimentació i apoderament en el desig i l'expressió de gènere.

La proposta consisteix llavors a generar un espai de reflexió i recerca entorn del gènere, valent-nos de la pràctica drag king, la seva experimentació i visibilització. Aquest procés té dos vessants principals:

- D'una banda, a nivell subjectiu, és una via creativa d'apoderament per a minories LGTBI, la ‘ploma de les quals’ està situada en l'espectre de l'anomenat ‘masculí’ -és a dir, l'anomenada ‘ploma
marimacho’.

- D'altra banda, a nivell artístic, constitueix una via d'expressió que permet utilitzar la representació de la masculinitat per a realitzar una reflexió i crítica subversiva cap a les seves imatges i associacions amb el poder, tal com s'entén en el sistema binari. D'aquesta manera el drag king obre una via per a la crítica feminista queer que és creativa, utilitza l'humor i el gaudi com a resistència, i està basada en l'experiència pràctica (és a dir, no prové d'una articulació teòric-conceptual).

A través de tot això, s'obre també el qüestionament de les formes hegemòniques i binàries d'entendre tant el gènere com el drag: s'aborda el fet de la persistència d'entendre el drag des del femení, i amb això s'amplia i es fa evolucionar el concepte de drag i la seva pràctica. Es transformen els límits de possibilitats d'utilització d'aquesta pràctica per a qüestionar i desnaturalitzar el gènere, així com els límits respecte a quins subjectes poden practicar-lo. D'aquesta manera s'aborda la desnaturalització de ‘el masculí’.

Plantejo llavors un recorregut de transformació subjectiva i col·lectiva a través de 6 sessions que cobriran diferents aspectes d'aquesta pràctica -experimentació, celebració, història, filosofia, obertura de preguntes i debats-. Es generarà un espai per al trànsit transformador de diferents dimensions del gènere; constituint un esdeveniment que impacti en l'escena drag a Barcelona, buscant ampliar-la generant noves maneres d'entendre i practicar drag, i creant un espai adequat perquè subjectes polítics que normalment queden fora d'aquesta pràctica puguin utilitzar-la de manera subversiva. Aquest espai vol ser un punt de trobada de persones vinculades a aquesta pràctica que en últim terme enforteixi i desenvolupi la creixent escena drag king a Barcelona, que personalment em dedico a estimular i cuidar.

Tot això generarà una sèrie de disrupcions que em permetran realitzar una anàlisi filosòfica general i basat en la pràctica que es trena amb el treball de recerca del qual aquest projecte forma part. Es realitzarà una publicació final que reculli tot aquest procés de transformació col·lectiva i que servirà com un registre que és arxiu viu per a les nostres comunitats.

I és que, avui dia no existeix un imaginari fort que pugui actuar com a representació visible i disponible per al nostre apoderament col·lectiu. Quan vaig començar a fer drag king en 2018, gairebé no hi havia informació disponible ni referents per a començar. El drag king i els activismes feministes queer associats sempre han estat aquí, però mai han arribat a visibilitzar-se. Un objectiu principal del meu treball és ajudar a aconseguir la visibilitat i representació de les nostres comunitats en l'imaginari cultural. Així, a les persones que estan arribant els resultarà més fàcil que a mi i a muches otres accedir a tota aquesta informació i referències, i podran tenir cada vegada més eines a mà.

Más info Ken Pollet

 

*Fotografia d' Isaac Flores

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona