Pere IV, 345 08020 Barcelona

Marco Noris (Bérgamo, Itàlia, 1971) viu i treballa a Barcelona.

En els últims anys ha desenvolupat la seva pràctica artística principalment en l'àm- bit de la pintura, dirigint la seva recerca en dues principals àrees temàtiques: ruïna i memòria històrica d'una banda (El triomf de la derrota; Refugium, refugia), i terri- tori i paisatge per l'altre.

Des de 2013 el paisatge ha estat un element clau en el seu treball, un lloc per a l'esdevenir entès també com a escenari de derrota i de trànsit, com poden ser pas- sos de fronteres i antics camps de concentració. La seva recerca ho ha portat a aprofundir i experimentar la seva relació amb el paisatge i el territori a través del caminar com pràctica estètica i artística amb el projecte “A la frontera” (2017, beca Barcelona Producció de La Capella) i el més recent “L’Entrega, acte I” (2018, beca Art i Natura de la Panera de Lleida juntament amb el CAN de Farrera). Si en el pri- mer projecte es va confrontar amb la tradició pleinairista, en el segon va abando- nar la mimesis pictòrica per a abastar l'abstracció, la cartografia i la toponímia, in- troduint en la seva pràctica diferents eines de registre.

El primer i principal efecte de les seves llargues caminades –i de la residència al CAN de Farrera– ha estat la seva transformació entre fer i ser paisatge, abandonant la subjectivitat del documentalista –un hoste, al cap i a la fi– per a tornar-se ell ma- teix paisatge. Aquest abandó ha marcat un canvi de paradigma en la seva pràctica: abandonat el loc del dir pel fer silenciós del sentir; ja no es tracta de parlar de, sinó de ser.

El cicle començat en 2013 té així la seva conclusió en l'exposició "Refugium, refu- gia“ (MuME, Museu Memorial de l'Exili, 2019/2020) en la qual va combinar la figu- ració pictòrica més antiga amb instal·lacions d'obra en paper de gran tamany, re- sultat del treball començat amb “L’Entrega”.

A Espanya ha exposat a Barcelona (La Capella, Galería Trama, Cyan Gallery, Esther Montoriol, Galeria Contrast, Galeria H2O, The Private Space, Casa Elizalde, Can Feli- pa, Piramidón, Galería Sicart, etc.), a Lleida (La Panera), Madrid (Matadero), a Caste- lló (Galeria Canem), a Vic (Temple Romà, 5a Bienal) i al MuME, Museu Memorial de

l’Exili de La Jonquera. A l'estranger destaca la seva participació en exposicions i fes- tivals als Estats Units (Nova York, The Active Space, 2014), Italia (Different Pulses, 2013 y ParmaPoesia, 2002) i a França (París, Centre Pompidou, 2002).

Paral·lelament a la seva activitat artística, en els últims vint anys Noris ha col·laborat en diferents projectes col·lectius. Entre 1998 i 2002 a Bolonya –Itàlia–, va participar a projectes col·laboratius en àmbits digitals. El 2006, ja a Barcelona, va ser promo- tor de l'autoorganització dels artistes del centre d'art de La Escocesa per a la crea- ció i gestió d'una nova fàbrica de creació. El maig 2018 cofunda Fase, centre de creació i pensament a L'Hospitalet de Llobregat.

Noris va ser artista resident a La Escocesa (2005/2015) i Hangar (2015/2017). Actu- alment té el seu estudi a Piramidón, centre d'art contemporani a Barcelona.

Pere IV, 345 08020 Barcelona