Pere IV, 345 08020 Barcelona

Oberta fins al 10 de juny del 2022

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES D'INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA REART ⇆

 

REART ⇆ és un projecte articulat en xarxa per al foment de la investigació artística implicada en contextos específics, mitjançant tres residències, una trobada-laboratori col·lectiva, i un arxiu digital de projectes. S'impulsa de manera col·laborativa per Idensitat, Casa Planas (Palma), La Escocesa (Barcelona) i el BBB Centre d'Art (Toulouse) i compta amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.

DESCRIPCIÓ

En aquesta primera fase del projecte, REART ⇆ obre una convocatòria conjunta per fer tres residències de recerca artística d'un mes de durada, en tres llocs específics però amb un marc temàtic comú al voltant del concepte de "transperifèria".

De les tres residències, dues són presencials: una a Barcelona, ​​amb l'acompanyament de La Escocesa, i una altra a Palma de Mallorca amb l'acompanyament de Casa Planas. La tercera es desenvolupa virtualment, amb l'acompanyament d'Idensitat. Els projectes que es realitzin a partir d'aquestes residències han d'estar finalitzats abans del 15 de desembre del 2022, i seran publicats a la plataforma digital de REART ⇆.
Després de les residències, es celebrarà una trobada conjunta de quatre dies organitzada al BBB Centre d'Art a Toulouse, que es durà a terme el novembre de 2022 a la qual han de participar els tres projectes seleccionats. Aquesta trobada es contempla com una part complementària a la residència i s'articularà com un espai laboratori col·lectiu que combinarà moments de treball, reflexió i trobades amb professionals per impulsar la projecció de les investigacions un cop finalitzades les residències.

Hi tenen cabuda totes les propostes de projectes d'art i de mediació artística i social, duts a terme en relació amb el tema proposat, especialment aquells que tinguin agents actius locals o que es relacionin amb els espais de creació on es duen a terme les residències.

 • La residència de La Escocesa es farà tenint en compte el centre com a espai comunitari, fent ús dels tallers col·lectius de risografia, ceràmica o fotografia analògica. La persona en residència comptarà amb acompanyament i mentoria durant el desenvolupament del seu projecte per part d'una artista de La Escocesa.
 • La residència de Casa Planas es realitza treballant amb l'arxiu fotogràfic, com a part del programa Art Investigation Programme. Un programa iniciat el 2017 per despertar de manera innovadora l'arxiu, fent valdre la figura professional de l'artista com a investigador i dinamitzador social dels arxius patrimonials. Més informació sobre Art Investigation Programme: http://www.casaplanas.org/works/artinvestigationprogramme/ Més informació sobre l'Arxiu Planes: http://www.casaplanas.org/works/arxiu/
 • La residència virtual es realitza tenint en compte la seva formalització en un espai web, amb l'acompanyament i la col·laboració d'Idensitat. En aquest cas, la contextualització del projecte ha de ser a proposta de l'artista i oberta a la definició d'explorar un “lloc altre”, real o imaginari, específic o heterogeni, natural o artificial, temporal o atemporal, o altres opcions que incorporin el marc temàtic proposat. L'espai web serà facilitat per l'organització.

MARC TEMÀTIC

Els projectes es plantegen com una oportunitat per destensar i qüestionar les relacions entre centre (com a espai previsible de control) i perifèria (com a espai incert de descontrol). El concepte "transperifèria" ens permet activar nocions com travessar, desbordar, desactivar o multiplicar, per projectar aquest concepte més enllà del que es troba dins i fora dels imaginaris oposats de control-descontrol, o essencial-marginal. Els espais de creació i producció que participen a REART ⇆ són conscients de la seva ubicació i de posicionament transperifèric, tant pel que fa al context ciutat com amb les pràctiques artístiques que impulsen.

L'objectiu és desenvolupar processos de treball en què les residències es converteixen en una oportunitat per repensar el desplaçament espaciotemporal, i alhora plantejar propostes que visualitzin possibles transgressions.

A QUI VA DESTINADA

Aquesta convocatòria està adreçada a candidatures individuals. Concretament, aquelles persones que, des de l'art, la creació i el pensament contemporani, estiguin interessades en la investigació, els formats de residència artística i la formació en un altre territori.

LOCALITZACIÓ

Les residències presencials tindran lloc a Casa Planas (Palma de Mallorca) i La Escocesa (Barcelona) per un període d'un mes. La tercera residència es planteja com una residència virtual o deslocalitzada, que pren forma en un espai web, la qual cosa permet introduir un “territori altre” més enllà de la presencialitat física.

Les tres artistes participaran en un laboratori conjunt que tindrà lloc al BBB centre d'art (Toulouse). Aquesta trobada es proposa com a espai col·lectiu de confluència de les tres microresidències, per reflexionar i projectar els projectes artístics cap a xarxes de difusió.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Es poden presentar propostes fins al 10 de juny del 2022.

Les candidatures es valoraran segons la documentació presentada i la seva adequació al marc temàtic d'aquesta convocatòria. La selecció dels projectes es farà mitjançant una comissió conjunta amb representants dels quatre centres de la xarxa REART ⇆ . La decisió final de la comissió serà consensuada i irrevocable.       

Es comunicarà la resolució a principis de juliol per correu electrònic a cada participant i al web dels centres de la xarxa REART ⇆.

CALENDARI

 • 3 octubre al 3 de novembre de 2022, període de residència a Casa Planas (Palma)
 • 15 setembre al 15 d'octubre de 2022, període de residència a La Escocesa (Barcelona)
 • 3 octubre al 3 de novembre de 2022, període de residència virtual amb Idensitat.
 • A mitjans de novembre de 2022, un laboratori conjunt de 4 dies al centre d'art Le BBB de Toulouse.

DOCUMENTACIÓ

Les propostes hauran de remetre's en format digital amb els camps emplenats correctament i adjuntant un únic document en format PDF d'un màxim de 8Mb que inclogui:

1. Resum de la proposta: document que defineixi un preprojecte amb les línies bàsiques, indicant una metodologia i un calendari de treball. (1 pàgina màxima)
2. Proposta ampliada: document escrit o amb elements visuals en què es desenvolupin aquells aspectes que es considerin més importants per a la comprensió i explicació del projecte. (2 pàgines màximes)
3. Dossier de treballs previs: una selecció de fins a 5 projectes recents que serveixin per donar context i facilitar la comprensió del projecte. (10 pàgines màximea)
4. Curriculum Vitae: cal centrar-se en aquells aspectes rellevants per a la valoració d'aquesta convocatòria. (1 pàgina màxima)

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

DOTACIÓ

Cada proposta seleccionada comptarà amb els recursos següents:

 • Per a les tres residències, una dotació de 1.750 euros en concepte d'honoraris i dietes.
 • Per a les residències a Barcelona i Mallorca, allotjament, ajut de viatge (limitat a 150 euros) i espai de treball.
 • Per a la residència virtual espai i allotjament web.
 • Per als tres seleccionats a cadascuna de les residències, allotjament, viatge i dietes per a la participació en el Laboratori-trobada a Toulouse.

Els recursos específics, així com les activitats, tallers, serveis i equipaments que puguin ser necessaris per al desenvolupament de cada projecte, es poden consultar a la web de cada centre. Per a més informació sobre els recursos o els agents locals, podeu escriure directament als centres organitzadors, a través dels seus mitjans de contacte habituals.

Tota la documentació generada serà arxivada com a part d'aquesta convocatòria. Els projectes presentats i els treballs desenvolupats seran propietat de l'autor/a. La xarxa REART ⇆ (Idensitat, Casa Planas, La Escocesa, Le BBB centre d'art) podrà reproduir i distribuir, a través de publicacions en línia o en format de paper, la totalitat o part del programa, els dossiers de projectes presentats o els materials obtinguts dels processos de treball o les presentacions públiques, sempre citant les autories respectives.

CONDICIONS I COMPROMISOS

Com a resultat d'aquesta residència, cada persona seleccionada haurà de fer una presentació pública en forma d’esdeveniment, taller o proposar un exercici dins un procés de treball més ampli. A més, hauran de generar contingut que es pugui digitalitzar i que formarà part del web REART ⇆ .

Les persones seleccionades es comprometen a:

1. Estar presents al centre corresponent - Casa Planas i La Escocesa durant les dates de la residència. L'absència injustificada de l’artista podria conduir a la cancel·lació de la residència .
2. A la residència virtual, el projecte seleccionat es compromet a desenvolupar la proposta en articulació amb Idensitat, establint espais de seguiment i obertura del procés al llarg de la durada del projecte, així com a presentar públicament el seu treball mitjançant una acció virtual.
3. Assistir a la trobada organitzada pel BBB centre d'art a Toulouse al novembre. Les despeses de viatge i allotjament aniran a càrrec de les organitzacions impulsores.
4. En tots els casos, la formalització dels projectes iniciats i els resultats esperats durant la residència hauran d'estar finalitzats abans del 15 de desembre de 2022.
5. Esmentar el projecte REART ⇆ , acreditant cada centre de creació on s'han realitzat les residències i a l 'Euroregió Pirineus Mediterrani' quan es difongui o es realitzi una acció pública en el context del projecte.
6. Notificar a la institució amb suficient antelació en cas de cancel·lació de la residència.
7. La residència no inclou cap assegurança. És aconsellable que el resident tramiti personalment l’assegurança que consideri adequada per al període de la residència.

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que s'aportin s'incorporaran i es tractaran al fitxer de REART_OPENCALL2022 per tal de portar la gestió. Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el tractament d'aquestes dades segons les condicions que preveu la legislació vigent, a través del correu idensitat(at)idensitat.net

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La presentació de la sol·licitud per a la present Convocatòria implica acceptar aquestes bases.

Informació sobre els centres de REART ⇆

> IDENSITAT és un projecte d'art que experimenta diverses maneres de construir espai social. S'articula com un sistema que incorpora altres projectes, accions o processos que s'estenen en diferents contextos. Impulsa un conglomerat d’estratègies per dur a terme activitats que combinen recerca, producció, accions educatives i dinàmiques col·laboratives. www.idensitat.net

> La Escocesa, Barcelona. És una fàbrica de creació gestionada de manera associativa per la comunitat de persones que la componen. Dóna cobertura a les necessitats dels artistes en les diferents fases de la seva trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al desenvolupament de projectes. www.laescocesa.org

> Casa Planas, Palma de Mallorca. Centre de recerca i cultura contemporània. És una fàbrica de creació independent que es dedica a promoure contextos per a la creació, experimentació, investigació i producció de forma interdisciplinària. Posseeix un gran fitxer fotogràfic sobre la història del turisme amb més de 3 milions d'imatges sense catalogar que s'activen a través de residències i projectes de repercussió social. www.casaplanas.org

> BBB Centre d'Art, Toulouse. És alhora una estructura dedicada a la creació artística i una plataforma de recursos, de formació i de suport professional per als/les artistes. Des de la seva creació, impulsa el seu compromís amb l'art contemporani mitjançant la difusió de reflexions artístiques i socials, treballant alhora amb les persones i els organismes del seu territori d'implantació i afavorint una diversificació dels públics. www.lebbb.org

 

Oberta fins al 10 de juny del 2022

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Pere IV, 345 08020 Barcelona